जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा
अहमदनगर
मुख्य पृष्ठ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना राजीव गांधी निवारा १ व २ आणि रमाई आवास योजना दारिद्रय रेषा सरर्वेक्षण
एम.पी.आर
वार्षिक आराखडा
मार्गदर्शक सुचना
यशोगाथा
 
-: रमाई आवास योजना :-

योजनेची माहिती :-

या योजनेचा प्रमुख उद्देश ग्रामीण भागातील बेघर भूमिहीन दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती / जमाती व इतर वर्गातील कुटुंबाना मोफत घरे बांधून देणे आहे. या योजने मध्ये खालील प्रमाणे जागा उपलब्ध करून घरे बांध

-: राजीव गांधी निवारा १ व २ :-
All rights reserved DRDA, Ahmednagar. 2014